نــام
متن
ذخیره متن به معنای قبول قوانین سولوکد است.

نـام
کُـد
ذخیره کد به معنای قبول قوانین سولوکد است.